Aktualności

Informujemy, że programy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej :
1. Ab in die Kinderwelt dla klas 1-3 autorstwa Iwony Breguła – Hanysek, Katarzyny Król, Małgorzaty Paszkowiak i Justyny Stysiek
2.Chill mit Deutsch dla klas 4-6 autorstwa Iwony Breguła –Hanysek, Małgorzaty Paszkowiak i Barbary Chyłka
3. Autorski Program nauczania do zajęć Własnej Historii i Kultury w klasach 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Agaty Makioli
są dopuszczone do użytku publicznego wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Akty prawne krajowe i międzynarodowe

  1. Wyciąg z Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. dot. szkolnictwa.

Pobierz: Wyciąg z Trakatatu pl-de 1991.pdf

  1. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z dnia 5 listopada 1992 r.

Pobierz: Europejska Karta Jezykow Regionalnych lub Mniejszosciowych.pdf

  1. Konwencja Ramowa z dnia 1 lutego 1995 r. o Ochronie Mniejszości Narodowych

Pobierz: Konwencja Ramowa.pdf

  1. Wyciąg z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Pobierz: Wyciąg z Konstytucji RP.pdf

  1. Ustawa z dnia 6 Stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Pobierz: Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.pdf

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r.

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Pobierz: Rozporządzenie MEN 2007.11.14.pdf

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Pobierz: Rozporządzenie MEN 2007.04.30.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego; Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2009 r.

Pobierz: Rozporządzenie MEN 2009.06.08.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr. 4 poz.17)

Pobierz:

Rozporządzenie MEN 2008.12.23_v2.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 1.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 2.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 3.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 4.pdf

Rozporządzenie_2008.12.23 zal 5.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 6.pdf

Rozporządzenie 2008.12.23 zal 7.pdf

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Pobierz: Rozporządzenie MEN 2009.06.08.pdf

Wnioski i Deklaracje

Wniosek o objęcie ucznia nauczaniem języka mniejszości niemieckiej

Dla wszystkich typów, etapów nauczania oraz z uwzględnieniem trzech wariantów nauczania j. niemieckiego

Pobierz wniosek: Deklaracja – nauczanie języka mniejszości.pdf

Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację: Deklaracja członkowska.doc