Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa sugestie uprzejmie informujemy o kolejnej możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, dla osób, dla których nie jest dogodny wcześniejszy termin.

Drugi możliwy termin termin to:  24.06.2024r. o godzinie 11.00.

Egzamin będzie odbywał się pod adresem:  Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole (IV piętro).
Zgłoszenia osób chętnych oraz wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres mailowy: dbg@bildung.pl
W dniu egzaminu należy przyjść z wypełnioną kartą podania, która znajduje się w załącznikach.

Równocześnie pragniemy zaznaczyć, że egzamin jest zgodny z obowiązującą podstawą prawną:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001575/O/D20171575.pdf

Par. 14. 1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia w szkołach, przedszkolach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługujących się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto zna język danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny, w którym naucza lub prowadzi zajęcia.

  1. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, potwierdza się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego, dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego lub świadectwem znajomości danego języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), albo zaświadczeniem wydanym przez organizację społeczną mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zalacznik-do-egzaminu.docx (live.com)