Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r., wprowadzono zmiany w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. W ramach tych zmian, w międzyszkolnym zespole nauczania, nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest prowadzona w formie dodatkowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dla uczniów szkół tego samego typu w wymiarze     3 godzin tygodniowo.