Niniejszym pragniemy zawiadomić Członków Niemieckiego Towarzystwa Oświtowego, że w poniedziałek 30 sierpnia 2021 roku, o godz. 18.00 w siedzibie w Opolu przy ul. Krupniczej 15 (Centrum Młodzieżowe mniejszości niemieckiej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia połączone z wyborem nowego Zarządu.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad i powitanie Członków przez Prezesa NTO

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
 2. Wybór Protokolanta, Członków Komisji Skrutacyjnej
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustalenie kworum Walnego Zebrania.
  1. Ustalenie liczby Członków mających prawo do głosowania
  2. Przyjęcie nowych Członków
 5. Sprawozdanie z działalności Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w roku 2020
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności NTO
 7. Sprawozdanie finansowe Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w roku 2020
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 9. Przyjęcie Sprawozdania finansowego za rok 2020
 10. Głosowanie nad pracą Zarządu
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej liczącej glosy podczas wyboru nowego Zarządu
 12. Wybory nowego Zarządu
 13. Przedstawienie programu na następną kadencję
 14. Głosowanie
 15. Przedstawienie programu działań na rok 2021 przygotowanego przez biuro NTO
 16. Dyskusja nad przyszłością NTO
 17. Uchwały:
 18. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego

Jednocześnie, na wypadek, jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie zostanie osiągnięte kworum, Zarząd wyznaczył drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków w siedzibie (Opole, ul. Krupniczej 15)  na dzień 30.08.2021 roku na godz. 18:30.