Zwołane na dzień 22.09.2020 r. na godzinę 18.15

Przewidziany jest następujący porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków przez Prezesa NTO
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Protokulanta, Członków Komisji
 5. Ustalenie kworum Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego za rok 2019
 7. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli za 2019
 8. Sprawozdanie finansowe Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego za rok 2019
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja na temat Sprawozdań
 11. Przedstawienie programu działań na rok 2021 i dyskusja nad nim
 12. Uchwały:
 13. Dyskusja nad Statutem Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
 14. Zatwierdzenie wniosków
 15. Dyskusja nas sprawami bieżącymi
 16. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego

Jednocześnie, na wypadek, jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie zostanie osiągnięte kworum, Zarząd wyznaczył drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków w siedzibie (Opole, ul. Konopnickiej 6) na dzień 22.09.2020 roku na godz. 18:30.