STATUT NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§ 1

Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, nosi nazwę Niemieckie Towarzystwo Oświatowe i jest osobą prawną.

§ 2

Towarzystwo używa pieczęci w języku polskim
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
i w języku niemieckim
Deutsche Bildungsgesellschaft.

§ 3

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole.

ROZDZIAŁ II

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji.

§ 5

Towarzystwo stawia sobie następujące cele:

1. rozwój oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkałych tradycyjnie przez mniejszość niemiecką;

2. pielęgnacja i popularyzacja wielokulturowości Śląska;

3. reprezentowanie interesów członków Towarzystwa na forum publicznym
w Polsce – wobec instytucji państwowych, samorządowych, innych publicznych, a także prywatnych;

4. reprezentowanie interesów Towarzystwa w stosunkach zagranicznych,
a w szczególności z niemieckimi władzami państwowymi z innymi instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi Republiki Federalnej Niemiec, a także z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

§ 6

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania;

2. organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojczystego oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka ojczystego;

3. organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury
i sztuki niemieckiej (muzea, ogniska artystyczne, biblioteki);

4. organizowanie i popieranie ruchu samokształceniowego w zakresie prowadzenia kursów, odczytów, wystawiennictwa, seminariów i konferencji;

5. organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej;

6. wspieranie osób uzdolnionych naukowo lub artystycznie;

7. współpracę z władzami oświatowymi w zakresie prowadzonej przez Towarzystwo działalność;

8. współpracę z Towarzystwami Społeczno – Kulturalnymi Niemców, będącymi członkami Związku Stowarzyszeń Niemieckich w Polsce z siedzibą w Opolu;

9. wspieranie wymiany młodzieży i osób związanych z oświatą i kulturą;

10.prowadzenie działalności gospodarczej;

11.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

12.promocje i organizacje wolontariatu;

13.działalność na rzecz osób starszych, promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej;

14.działania na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

ROZDZIAŁ III

Nabywanie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków Towarzystwa.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, która deklaruje czynnie realizować cele i zadania Towarzystwa, zamieszkała na terenie działania Towarzystwa, nie wykluczając cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, mająca wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego z tym, że osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 8

1. Członkowstwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Zarząd,

2. Odwołanie od decyzji odmownej rozstrzyga Walne Zebranie Członków.

§ 9

Zarząd Towarzystwa może nadać członkostwo honorowe każdej osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Towarzystwa.

§ 10

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz i organów Towarzystwa;

2. korzystać z urządzeń i środków Towarzystwa;

3. wystąpić z Towarzystwa przez złożenie pisemnego oświadczenia zarządowi.

§ 11

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

1. brać udział w realizacji statutowych celów i zadań Towarzystwa;

2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;

3. wpłacać terminowo składki członkowskie.

§ 12

Utrata członkostwa Towarzystwa następuje w wyniku:

1. rozwiązania Towarzystwa;

2. dobrowolnego wystąpienia członka z Towarzystwa;

3. śmierć członka, utrata zdolności do czynności;

4. wykluczenie członka z Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia statutu, bądź działania na szkodę Towarzystwa;

5. skreślenia członka z listy członków Towarzystwa z powodu długotrwałego nieuczestniczenia w pracach Towarzystwa lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

§ 13

1. Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa.

2. Od uchwały Zarządu osoba skreślona lub wykluczona może odwołać się do Walnego Zebrania Członków, które rozstrzyga ostatecznie.

ROZDZIAŁ IV

§ 14

Władze Towarzystwa.

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd Towarzystwa,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku i nie później, niż w okresie jednego miesiąca po upływie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej jednej trzeciej liczby członków w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia żądania.

§ 16

Do zadań Walnego zebrania Członków należy:

1. wytyczenie głównych kierunków pracy Towarzystwa;

2. wybór Zarządu Towarzystwa w składzie co najmniej trzech osób, na okres czterech lat, a także uzupełnianie składu tych organów w tym samym trybie;

3. uchwalenie statutu Towarzystwa oraz wprowadzenie zmian w jego treści;

4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;

5. ustalenie wysokości składek członkowskich;

6. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa;

7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

§ 17

Decyzje i uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności 50% uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od ilości obecnych.
Głosowanie tajne zarządza się, jeśli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów osób uprawnionych.

§ 18

Organem kierującym praca Towarzystwa między Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd Towarzystwa.
Kadencja Zarządy upływa w dniu wyboru nowego zarządu.

§ 19

Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swojego grona Prezesa, dwóch jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
Zarząd ma prawo w okresie między Walnymi Zebraniami Członków zwolnić swoich członków na ich prośbę z pełnionej funkcji, a także dokooptować do swojego składu nowych członków.

§ 20

Zarząd odbywa swe posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone na rzecz innych Władz Towarzystwa, a w szczególności:

1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania;

2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

3. sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa, zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań;

4. ustalenie budżetu Towarzystwa i odpowiedzialność za jego realizację;

5. składanie raz w roku sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu;

6. powoływanie komisji problemowych i ustalenie zakresu ich działania;

7. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub jego zastępca.

2. Obrady Zarządu są protokołowane.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów, przewodniczącemu przypada głos rozstrzygający.

§ 23

Do zadań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

1. dokonanie wyboru przewodniczącego tej Komisji i jego zastępcy;

2. skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej, finansowej oraz stanu majątkowego Towarzystwa;

3. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu i stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;

4. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku stwierdzenia nieprawidłowej działalności Zarządu.

§ 24

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są protokołowane.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna ma prawo w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, zwolnić członków na ich prośbę a także dokooptować do swojego składu nowych członków.

ROZDZIAŁ V

Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań majątkowych.

§ 25

Towarzystwo jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa, a w jego zastępstwie przez innego uprawnionego przez Zarząd członka zarządu.

§ 26

1. Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu.

2. Zarząd Towarzystwa może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Towarzystwa.

3. Jeżeli czynność prawna przekraczająca zakres bieżącej działalności Towarzystwa może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest zgoda skarbnika, a w razie jej braku lub odmowy – uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansowa.

§ 27

Środki finansowe dla realizacji statutowych celów Towarzystwa pochodzą z :

1. składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie;

2. dotacji, subwencji i darowizn;

3. prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 28

Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o uchwalony przez Zarząd budżet, a rachunkowość według zasad ustalonych przez Ministra Finansów dla stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany w statucie i sposób rozwiązania Towarzystwa.

§ 29

1. O zmianach i uzupełnieniach niniejszego statutu oraz rozwiązaniu Towarzystwa decyduje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej 50% liczby uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od liczby obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa
i wybiera Komisję Likwidacyjną.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.

§ 30

Towarzystwo jest organizacją mniejszości narodowej w wyznaczeniu nadanym temu pojęciu przez międzynarodowe regulacje prawne.

§ 31

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działalności lub członkiem organizacji zrzeszającym organizacje mniejszości narodowych.
Uchwałę o wstąpieniu podejmuje Zarząd Towarzystwa.

§ 32

W sprawach nieregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku.

§ 33

Niniejszy statut uchwalono na zebraniu założycielskim dnia 12 stycznia 1996 r. – wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Towarzystwa.