Uprzejmie zawiadamiamy, iż w sobotę 22 czerwca 2019 roku, o godz. 12.00 w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego”, w Opolu przy ul. Konopnickiej 6 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków przez Prezesa NTO
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Protokulanta, Członków Komisji
 5. Ustalenie kworum Walnego Zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
 7. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 8. Sprawozdanie finansowe Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie programu działań na rok 2019
 11. Dyskusja na temat Sprawozdań oraz Planu Pracy
 12. Uchwały:

O zatwierdzeniu Rachunku Zysków i Strat

Uchwała o przyjęciu Bilansu

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego oraz Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uchwała o zatwierdzeniu planu pracy na rok 2018 Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego oraz Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządu

 

 1. Dyskusja nad Statutem Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
 2. Zatwierdzenie wniosków
 3. Dyskusja nas sprawami bieżącymi
 4. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie zostanie osiągnięte kworum, Zarząd wyznaczył drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków w siedzibie (Opole, ul. Konopnickiej 6) na dzień 22.06.2019 roku na godz. 12:15.